Política social

1. Acolliment, diagnòstic i intervenció social


Prestacions econòmiques


Renda valenciana d'inclusió 

Prestació econòmica destinada a garantir la qualitat de vida de la ciutadania, la igualtat d'oportunitats, els drets de la infància i amb perspectiva de gènere, dins d'un procés d'inclusió social i laboral, per a persones en situació de vulnerabilitat.

Ajudes municipals a famílies 

Prestacions econòmiques individuals de caràcter no periòdic dirigides a persones individuals, nuclis familiars o unitats de convivència per a remeiar una situació greument deteriorada, de necessitat urgent o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i no puguen  resoldre's amb mitjans propis.

Suport a famílies, menors i adolescents

Equip d'intervenció psicosocial: format per psicòlegs, educadors i treballadors socials.


Programa de mesures judicials 

Són mesures de medi obert, és a dir, aquelles que no impliquen l'internament del menor en un centre, si bé aquest té l'obligació de complir amb el contingut de la mesura específica que se li haja imposat.
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/asset_publisher/-/asset_publisher/KzyYQIG1KVmG/content/medidas-judiciales-de-medio-abierto;jsessionid=B9FDBD030064E6CA998A637492D386C8

Famílies nombroses i/o monoparentals

Tramitació dels diferents títols que acrediten la seua situació familiar

Horari d'atenció al públic: dilluns, dijous i divendres de 9.00 a 14.00

Sol·licitud família nombrosa

Sol·licitud familia monoparental


2. Àrea de majors, dependència i diversitat funcional


Centre de Dia


El Centre de dia municipal d'Onda es troba al carrer Francesc Ferrer Pastor s/n
Informació: 964 760 500                664 413 212.

És un centre d'estada diürna de 40 places. Destinat a persones majors de 60 anys, o que requerisquen atenció, o que patisquen problemes funcionals i/o cognitius o seqüeles d'una postintervenció quirúrgica o d'un accident.

Els serveis que s'ofereixen són:
 • Transport adaptat
 • Acolliment
 • Higiene personal
 • Menús personalitzats
 • Atenció a la salut
 • Fisioteràpia
 • Atenció social
 • Servei opcional
L'equip del centre està format per: directora, metge, infermera, psicòloga, supervisora, treballadora social, fisioterapeuta, tècnica d'animació sociocultural, auxiliars d'infermeria, persona d’administració i recepció, auxiliars de serveis i tècnic de manteniment.
El compromís municipal amb l'envelliment actiu s'amplia amb altres serveis

CIM. Centre integral de majors.

Està destinat a totes les persones majors de 60 anys no dependents que estiguen interessades per millorar el seu estat físic o mental mitjançant activitats i tallers de formació personalitzada.

A les nostres aules, i de manera independent del Centre de dia, poden iniciar-se aquestes activitats.
 •  Tallers d'informàtica per a majors.
 •  Tallers de rehabilitació I manteniment.

Unitat de respir familiar:

Està destinada a persones majors i ofereix als usuaris una atenció integral, individualitzada i dinàmica, de caràcter sociosanitari i de suport familiar.
Et volem ajudar a:
 • Conciliar l'activitat laboral, personal i familiar dels familiars que cuiden de les persones majors.
 • Col·laborar en la recuperació i manteniment de l'autonomia personal de les persones majors.
 • Fomentar el desenvolupament de les relacions personals i socials.
 • Facilitar la permanència de les persones majors en el seu entorn habitual, evitant el seu ingrés en centres.
    • Activitats personalitzades:
 •  Manteniment de la salut, amb exercicis físics personalitzats.
 • Rehabilitació funcional i cognitiva.
 • Teràpia ocupacional

 • Animació sociocultural.
 • Relaxacions.
Busquem una millora constant en el camp del benestar i de la salut introduint tècniques innovadores:
 • Reflexologia.
 • Zero-balancing.
 • Aromateràpia.
 • Mindfulness.

SSEAD (Servei social especialitzat d´atenció a la dependència)


La Llei de dependència s'aplica a aquelles persones que per raons d'edat, malaltia o discapacitat són dependents de forma permanent; la persona en qüestió no disposa d'autonomia física, mental o sensorial; de manera que necessita una o més persones per a realitzar les activitats de la vida diària.
Les prestacions van destinades a la promoció de l'autonomia personal, així com a la protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats concertats degudament acreditats (Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència).
Dependència: http://www.inclusio.gva.es/es/web/dependencia

Menjar a casa


Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, les d'aquest col·lectiu.


El servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de l'usuari dels menjars, de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

Menjar a casa, general: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2629&id_page=&id_site=&id_caso=docs

SAD (Servei a domicili)


Ofereix suport individualitzat en els àmbits preventiu, educatiu i assistencial a famílies o persones soles que presenten dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic o social afavorint que puguen continuar vivint en la seua llar o el seu entorn mentre siga possible i convenient. Es tracta de cobrir la falta d'autonomia de persones que es troben impossibilitades per a la realització de les tasques de la vida diària en el mateix domicili del/de la beneficiari/ària.

Prestacions a majors i discapacitats


Prestacions econòmiques individualitzades per a eliminació de les barreres arquitectòniques, el bo Respir, PNC de jubilació, ajudes tècniques i complement per a titulars de PNC que residisquen en un habitatge llogat.

Ofereix suport individualitzat en els àmbits preventiu, educatiu i assistencial a famílies o persones soles, que presenten dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic o social afavorint que puguen continuar vivint en la seua llar i/o entorn mentre siga possible i convenient. És a dir, cobrir la falta d'autonomia de persones que es troben impossibilitades per a la realització de les tasques de la vida diària en el mateix domicili del/de la beneficiari/ària.

3. EEIIA (Equip específic d'intervenció amb infància i adolescència)


Aquest equip específic és d'àmbit municipal i té caràcter interdisciplinari. Els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica s'encarregaran de la derivació dels casos que consideren oportuns. L'objectiu és la intervenció, per part de professionals especialitzats, en xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb declaració o sense), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i en totes les  persones que es considere necessari per a aconseguir els objectius del pla de treball.

http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/servicios-especializados-de-atencion-a-familias-con-menores-en-situacion-de-riesgo-y-con-medidas-juridicas-de-proteccion455

4. UPCCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives)


És un recurs que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. És on s'ha d'acudir en primer lloc quan es detecten indicis de consum de drogues, per a posar en marxa una sèrie de mesures per tal d'atallar el problema.


5. Programa municipal de voluntariat

Per a promoure l'acció social i solidària i ampliar la xarxa existent en el municipi. Així mateix, es pretén incrementar la informació sobre el voluntariat i els sectors d'actuació en l'acció solidària; també augmentar la participació voluntària dels ciutadans i les ciutadanes en els àmbits que més els interessen.

6. Grup EMIS (Mediació comunitària)


Ofereix una alternativa a la resolució de conflictes des del diàleg. Treballen conjuntament equips professionals, formats per agents de la Policia Local i treballadors de Serveis socials, amb experiència en processos de mediació i d'intervenció comunitària.

Sol·licitud Grup EMIS

7. Oficina PANGEA (Atenció a persones migrants)


L'Ajuntament d'Onda com a entitat col·laboradora realitza l'acolliment, informació i assessorament per a la població immigrant resident a la ciutat; també emet informes per a facilitar als estrangers i les estrangeres la tramitació de la reagrupació familiar, el permís de residència per arrelament social o familiar i la renovació amb el canvi de dades per un nou domicili de menors estrangers.

http://www.inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/integracion

8. Oficina d'intermediació hipotecària


Advocats i advocades assessoren jurídicament la ciutadania que no puga fer front als préstecs hipotecaris davant de les entitats creditores d'aquests préstecs, així com la mediació entre els deutors d'aquests préstecs i les seues entitats respectives.

9. Servei de coordinació de criança


Aquest programa du a terme un seguit d'accions que tracten, en situacions de divorcis sense mutu acord, d'educar pares i mares per a fer-los conscients de l'impacte que poden tindre els seus comportaments en el desenvolupament dels menors, així com de crear un ambient relaxat que permeta a aquests adaptar-se millor a la nova estructura familiar. S'atén a fills de parelles quan existisca algun tipus de conflicte.

10. Pla municipal d'inclusió i cohesió social


És una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de les mesures i accions d'inclusió i cohesió social, vinculades al municipi i al territori.

11. Bases reguladores d'ajudes municipals 


BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS D'EMERGÈNCIA PER A L'ATENCIÓ DE NECESSITATS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes econòmiques emergència

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A PERSONES AMB CELIAQUIA DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes econòmiques celiaquia

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES MUNICIPALS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

Bases ajudes econòmiques monoparentals