Oficina municipal de la rehabilitació

: 13/04/2021

Comercio

Oficina municipal d'impuls a la rehabilitació d'habitatges i edificis

OMIR
Plaça del Pla, 1
Planta 3ª
 Tel. 964 600 050 – 2006
 oficinarehabilitacion@onda.es


Horari:

Hivern: de 9:00 a 14:00 h
Estiu:   de 9:00 a 13:00 h

1. Informació general


Aquesta oficina, integrada en l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamizació econòmica de l'Ajuntament, pretén assegurar la posada en marxa dels mecanismes normatius de control sobre la propietat immobiliària així com canalitzar, davant de la ciutadania, el sistema actual de subvencions i ajudes públiques a l'habitatge.
Mitjançant una atenció personal al ciutadà, s'ofereixen els serveis següents:
 • Assessorament tècnic, visites tècniques
 • Informació de les ajudes en matèria d'habitatge
 • Seguiment de les obres derivades d'un Informe d'avaluació de l'edifici desfavorable
 • Assessorament a les famílies interesades a estalviar a la seua llar.
 • Informar, si és el cas, dels habitatges incorporats al cens per a la promoció del mercat de lloguer.    

Les seues línies d'actuació són, básicament, quatre:

 1. Informació i  assessorament sobre ajudes estatals, autonòmiques i locals
 2. Gestió i tràmit d'ajudes locals per a la rehabilitació
 3. Gestió i control en la implantació de l'Informe d'avaluació d'edificis (IEE)
 4. Creació del Registre municipal d'edificis i habitatges
Contacte:
 • OMIR (Oficina municipal d'impuls a la rehabilitació)
 • Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamizació econòmica (3ª planta de l'Ajuntament. Plaça del Pla, 1).
 • oficinarehabilitacion@onda.es

Atribucions específiques
 1. Ajudes públiques per a la rehabilitació d'edificis i habitatges
  • Estatals:  (Informació)
   • Del Ministerio de Fomento
   • De l'IDAE
  • Autonòmiques (Informació)
   • De la Generalitat Valenciana
   • De l'IVACE (Pla Renove de calderes i finestres)
  • Locals (Gestió i tramitació)
   • De rehabilitació d'habitatges i edificis
   • D'ajudes a la implantació de l'IEE
 2. Informe d'avaluació de les edificacions (IEE).
  • Informació general de l'IEE
  • Creació del registre públic
   • Cens d'edificis i habitatges afectats per l'obligatorietat de l'IEE
   • Cens d'edificis i habitatges amb disposició d'IEE
   • Control d'habitatges i edificis amb informe desfavorable
   • Seguimient d'edificis i habitatges amb IEE (prescripció)
  • Supòsits d'obligatorietat (Taules amb informació i terminis)
  • Creació de documents i establiment del procediment per a la seua tramitació
 3. Creació d'una base de dades de sol·licitants d'habitatges amb protecció pública o per a lloguer.

2.Llistat d'immobles IEE


3.Documentació

 • Model de sol·licitud de subvenció d'ajudes locals
 • Model de domiciliació bancària
 • Model de sol·licitud de presentació de l'IEE
 • Models ARRU

4. Ajudes públiques

Taula resum ajudes

 Ajudes en vigor

  
Estatals

 • IDAE
 • Ministerio de Fomento

              
Autonòmiques

 • IVACE
 • Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del territori
 • IEE

              
Locals

 • Rehabilitació

5. Informes d'Avaluació dels Edificis

 • Les ordenances reguladores dels Informes d'avaluació de les edificacions.
 • El Registre públic municipal dels IEE
 • El llistat dels immobles obligats a presentar l'IEE
 • L'enllaç a la Guia de redacció de l'IEE 
 • L'enllaç al Visor dels edificis amb IEE de la GVA


6. Guies i aplicacions informàtiques


7. Normativa

 • Local
  • Ordenança reguladora de la implantació de l'IEE
 • Autonòmica
  • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ, de 8 de septiembre de 2014, de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, relativa a la implementació en la Comunitat Valenciana de l'informe d'avaluació de l'edifici a partir de l'informe de conservació i de la certificació energètica de l'edifici.
  • RESOLUCIÓ, de 3 de març de 2015, de la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació anomenat «Procediment per a l'elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici. Comunitat Valenciana».
  • DECRET 53/2018, de 27 de abril, del Consell, pel qual es regula la realizació de l'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu Registre autonòmic en l'ámbit de la Comunitat Valenciana.
 • Estatal
  • Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
  • Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes
  • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
  • Adequació efectiva de les condicions d'accesibilidad en edificis existents.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de noviembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

8. OIR

Accés a la web de la Xarxa d'oficines d'informació i rehabilitació  https://renhata.es/es/ciutadania/red-oir


9. Enllaços d'interés


Estalvi d'energia en l'habitatge http://www.f2e.es/es/ahorro-de-energia-en-la-vivienda