SAT - Servei d'atenciˇ i tramitaciˇ

Sol·licituds i procediments

 L'Ajuntament d'Onda ha realitzat un procés de modernització amb l'objectiu principal d'acostar l'administració local a la ciutadania. A aquest efecte ha creat el Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) com a primer pas per a oferir una atenció i tramitació àgil, eficient i eficaç, mitjançant l'atenció presencial i telefònica.

 El Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) pretén:

 • Facilitar a la ciutadania la seua relació amb l'administració municipal.
 • Evitar, sempre que siga possible, el desplaçament de la ciutadania als diferents departaments o serveis municipals.
 • Integrar, en un únic servei, la majoria dels tràmits de competència municipal.
 • Aconseguir una determinada cultura administrativa centrada en una millora permanent en la qualitat dels serveis municipals.

 El Servei d'atenció i tramitació municipal (SAT) té encomanades les tasques següents:

 • Proporcionar informació general sobre l'Ajuntament i la nostra ciutat.
 • Informar sobre els serveis municipals i tràmits administratius.
 • Realitzar tràmits municipals (empadronament, llicències d'obres, activitats, impostos, matriculació de cursos o activitats formatives, etc.).

 Horari d'atenció:
 De setembre a juny: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h; i dimarts, de 16.30 a 18.30 h
 Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h

 Adreça:
 Planta baixa de la Casa de la Vila..
 Plaça del Pla, 1

Àrees

Sol·licituds

Àrea d'Urbanisme

 A) Llicències

 • Sol·licitud d'informació urbanística per obres i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'bres o instal·lacions provisionals Descagar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres menors Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres majors Descarregar pdf
 • Sol·licitud de devolució de fiança d'obres Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'edificació Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de demolició Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'instal·lació de grua torre Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de posada en funcionament de grua Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'antena de telefonia mòbil (en terrenys que no tinguen la condició d'urbà) Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència de posada en funcionament d'antena de telefonia mòbil (en terrenys que no tinguen la condició d'urbà) Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'autorització d'ús excepcional de camins públics Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicències de segregació o certificat d'innecessarietat Descarregar pdf

 B) Declaracions responsables

 • Sol·licitud d'obres de modificació o de reforma Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'instal·lacions d’antenes o dispositius de comunicació en terrenys privats classificats com a sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'obres de reparació de conduccions en el subsòl privat del sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud de primera ocupació d'edificacions i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud de renovació de l'ocupació d'edificacions i instal·lacions Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'instal·lacions subterrànies elèctriques, telefòniques o altres de similars en terrenys privats classificats com a sòl urbà Descarregar pdf
 • Sol·licitud de modificació o pròrroga de declaració responsable d’obres anterior Descarregar pdf

 C) Comunicació prèvia

 • Sol·licitud d’execució d’obres o instal·lacions mitjançant comunicació prèvia Descarregar pdf
 • Sol·licitud de modificació o pròrroga de comunicació prèvia d'obres anterior Descarregar pdf

 D) Sol·licituds de gual i ocupacions de via pública

Secció d'Activitats i Medi ambient

 • Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística o consulta d'ubicació d'activitats Descarregar pdf
 • Comunicació prèvia (Llei 12/2012) / Comunicació d'activitats innòcues (Llei 6/2014) Descarregar pdf
 • Declaració responsable (Llei 12/2012) / Declaració responsable ambiental (Llei 6/2014)l Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació de posada en funcionament d'activitats que hagen obtingut llicència ambiental Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència per a usos provisionals Descarregar pdf
 • Declaració responsable o sol·licitud d'autorització per a l'obertura d'establiments públics (activitats subjectes a la Llei 14/2010) Descarregar pdf
 • Comunicació prèvia a l'obertura d'establiments públics subjectes a la Llei 14/2010 que hagen obtingut autorització prèvia Descarregar pdf
 • Comunicació d'arrendament /cessió temporal d'establiments públics subjectes a la Llei 14/2010 Descarregar pdf
 • Declaració responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables subjectes a la Llei 14/2010 Descarregar pdf
 • Sol·licitud de llicència d'obres i ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació de posada en funcionament d'activitats que hagen obtingut llicència d'obres i ambiental Descarregar pdf
 • Comunicació del canvi de titularitat d'una activitat per l'anterior titular Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'autorització d'abocaments Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments Descarregar pdf
 • Sol·licitud d'aprofitament especial de domini públic per a terrassa Descarregar pdf
 • Sol·licitud de reconeixement de responsabilitat i/o pagament abans de la resolució de l'expedient sancionador Descarregar pdf

Informe d'Avaluació de las Edificacions

Subvenció per a honoraris de redacció de l'informe d'avaluació de les edificacions, adequació dels habitatges al les necessitats de les persones majors i rehabilitació i pintura de façanes i cobertes en el centre històric protegit

Àrea de serveis

Àrea d'Hisenda

 • Intervenció
 • Rendes
  • Sol·licituds de vehicles exempció/bonificació
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (vehicles agrícoles) Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (vehicles de minusvàlids) Descarregar pdf
   • Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per excedir una antiguitat mínima de 25 anys Descarregar pdf
   • Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per utilització de carburants biocombustibles o amb motor elèctric/híbrid Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció per minusvalidesa de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (1a matriculació) i devolució de l'impost Descarregar pdf
   • Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (1ª matriculació) i devolució de l'impost (vehícle agrícola) Descarregar pdf

  • Sol·licituds Devolució:
  • Sol·licitud d'alta, baixa i canvi de titularitat d'escombraries:
  • Declaració de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
   • Model de declaració de l'impost Descarregar pdf
   • Comunicació del fet imposable de l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), als efectes d'inscripció en el Registre de la Propietat (art. 254.5 Llei Hipotecària). Descarregar pdf

  • Sol·licitud de canvi de domicili fiscal Descarregar pdf

Àrea de Cultura i Educació:

 • Cultura
 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats culturals 2019
 • Concessió de subvencions per a la realització de programes de participació ciutadana a associacions i entitats d'Onda.
 • Educació. Requisits per a la utilització en horari no lectiu d'instal·lacions educatives:
 • Servei d'Escola Oberta


 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle que realitzen programes de promoció de la cultura per a xiquets i xiquetes durant el curs 2018-2019
 • Bases de la convocatòria de concessió de subvencions als centres d’Educació Infantil i Primària, públics i concertats ubicats a Onda, que realitzen programes de foment de la cultura en l’etapa d’educació infantil de segon cicle i P2 del centre autoritzat, per al curs 2018-2019.

Esports

Convocatòria per a la concessió de Subvencions a Entitats Esportives d'Onda, sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats esportives (exercici 2019)

Bases per a esportistes d'Elit i promeses d'Onda 2019

Festes

Joventut

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals sense ànim de lucre per a la realització de programes d'oci i temps lliure adreçades a la població juvenil d'Onda 2019

Registre local d'associacions:

Àrea de desenvolupament econòmic i ocupació

Àrea de Benestar social