Ordenances municipals

Ordenances fiscals

 • Ordenances fiscals en vigor 2019
  • Impostos
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost d'activitats econòmiques Descarregar pdf
  Requisits per a sol·licitar les noves bonificacions en l'Impost d'activitats econòmiques a presentar a l'Ajuntament
  • Bonificació "fins un màxim del 50%" de la quota tributària per creació d'ocupació Descarregar pdf
  • Bonificació del 50% de la quota tributària per als que utilitzen o produïsquen energia a través de sistemes de cogeneració Descarregar pdf
  • Bonificació del 20% per als que realitzen les seues activitats industrials des de l'inici de la seua activitat o per trasllat posterior en locals o instal·lacions que es troben en una distància superior a 7 km del nucli de la població Descarregar pdf

 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles Descarregar pdf
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Descarregar pdf
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Descarregar pdf
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica Descarregar pdf
 • Contribucions especials
 • Taxes
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per assistència a activitats formatives programades per l'Ajuntament d'Onda Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la llicència ambiental, comunicació ambiental i declaració responsable Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del cementeri municipal Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del serveis d'Escola Oberta i escoletes d'estiu, nadal i pasqua Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i drets d'examen Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'aquests Descarregar pdf
  • Ordenança reguladora de la Taxa per utilització de instalacions esportives Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloger Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques, declaracions responsables i comunicacions prèvies Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resulten d'interés general o afecten la generalitat o una part del veïnat Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de la via pública per la realització de fires i mostres locals de promoció i animació del comerç, artesanía i hosteleria organitzades per l´Ajuntament Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per atorgament de llicència municipal d'ocupació Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació dels serveis i activitats exercides en el centre de dia municipal. Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació del servei de celebració de matrimonis civils. Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació dels serveis de visites guiades i activitats educatives en el Museu del Taulell Manolo Safont Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis i activitats de joventut programades pel Casal Jove Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització del Teatre Mònaco Descarregar pdf
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel servei d'espectacles en el Teatre Mònaco, recinte multiusos i pavelló Víctor Cabedo. Descarregar pdf

 • Altres

Ordenances urbanístiques i mediambientals

 • Normativa urbanística Descarregar pdf
 • Plànols PGOU 1998 Anar a l'apartat
 • Ordenança d’abocaments i ús de la xarxa municipal de clavegueram d’Onda Descarregar pdf
 • Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques de telecomunicacions del terme municipal d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança municipal sobre la tanca i aprofitament de solars i terrenys Descarregar pdf
 • Modificació Ordenança municipal sobre aprofitament especial de domini públic local per a terrasses Descarregar pdf
 • Ordenança municipal reguladora del horts socials d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança reguladora del medi rural del terme municipal d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança d'obres i activitats Descarregar pdf
 • Pla de cremes Descarregar pdf
 • Ordenança municipal reguladora de l'Informe d'Avaluació de les Edificacions Descarregar pdf
 • Ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre i d'altres mosquits picadors en el terme municipal d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança municipal sobre accessibilitat Descarregar pdf

Ordenances generals

 • Ordenança reguladora del servei de transport de viatgers en automòbils lleugers Descarregar pdf
 • Ordenança municipal reguladora del padró d'assistència sanitària municipal Descarregar pdf
 • Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària de l'Ajuntament d'Onda Descarregar pdf
 • Reglament del cementeri municipal Descarregar pdf
 • Reglament del cos de policia de l'Ajuntament d'Onda Descarregar pdf
 • Reglament del centre especialitzat atenció a majors (CEAM). Publicat en el BOP de 16-11-2017 Descarregar pdf
 • Ordenança reguladora del trànsit, circulació i seguretat viària d'Onda Descarregar pdf
 • Reglament municipal agrupació local de voluntaris de Protecció Civil d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança reguladora dels serveis electrònics de l'Ajuntament d'Onda Descarregar pdf
 • Ordenança reguladora de l'autorització i celebració de matrimonis civils en l'Ajuntament d'Onda. Descarregar pdf
 • ROM (Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Onda) Descarregar pdf
 • Reglament de funcionament del "Local d'associacions" Descarregar pdf
 • Ordenança reguladora de convivència ciutadana Descarregar pdf
 • Pla d'Igualtat Descarregar pdf
 • Ordenança de transparència, acces a la informació i reutilització. Descarregar pdf
 • Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària de l'Ajuntament d'Onda Descarregar pdf
 • Reglament de la mesa intersectorial d'Onda, per a la promoció de la salut Descarregar pdf
 • Reglament intern del Consell Escalar municipal Descarregar pdf

Bans d'alcaldia

 • Ban sobre la tinença d'animals de companyia Descarregar pdf
 • Ban 47 Calendari fiscal exercici 2018 Descarregar pdf
 • Ban 50 Padrons 4t trimestre de 2017 de la Taxa per la utilització de la campa de camions i llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 51 Padró 4t trimestre de 2017 de recollida d'escombraries domiciliàries  Descarregar pdf
 • Ban 1 Preemergència davant del risc d'ncendis forestals 2018 Descarregar pdf
 • Ban 2 Preemergència davant del risc d'incendis forestals 2018 Descarregar pdf
 • Ban 3 Padrons any 2018 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la vía pública per a aparcament de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe Descarregar pdf
 • Ban 4 Padró 1r trimestre 2018 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 5 Padrons 1r trimestre 2018 de la Taxa per utilització de la campa de camions i llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 15 Exposicó pública matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques del 2018 Descarregar pdf
 • Ban 16 Padrons 2n trimestre 2018 de la Taxa per utilització de la campa de camions i llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 17 Padrons 2n trimestre 2018 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 18 Padró cementeri municipal 2018 Descarregar pdf
 • Ban 19 Padró clavegueram 2018 Descarregar pdf
 • Ban 20 Període de cobrament de rebuts de l'IBI, exercici 2018 Descarregar pdf
 • Ban 21 Preemergència per risc d'incendis forestals Descarregar pdf
 • Ban 22 Padrons 3r trimestre 2018 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 23 Padrons 3r trimestre 2018 de la Taxa per utilització de la campa de camions i llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 24 Període de cobrament de les quotes nacionals i provincials de l'IAE 2018 Descarregar pdf
 • Ban 26 Preemergencia davant el risc d'incendis forestals Descarregar pdf
 • Ban 28 Exposició del cens electoral del tribunal del jurat Descarregar pdf
 • Ban 29 Període de cobrament de rebuts de l'IAE, exercici 2018 Descarregar pdf
 • Ban 33 Normes de Casals de Fira d'Onda 2018 Descarregar pdf
 • Ban 34 Preemergència per pluges i desbordaments de barrancs en el nucli poblacional Descarregar pdf
 • Ban 35 Padrons 4t trimestre de 2018 de la Taxa per utilització de la campa de camions i llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 36 Padrons quart trimestre de 2018 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 37 Publicació del calendari fiscal per a l'exercici 2019 Descarregar pdf
 • Ban 1 Padrons primer trimestre de 2019 de la taxa per utilització de la campa de camions i llocs de mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 2 Padró primer semestre de 2019 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 3 Padrons any 2019 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la vía pública per a aparcament de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe Descarregar pdf
 • Ban 4 Consulta del Cens Electoral Eleccions Generals i Autonòmiques Descarregar pdf
 • Ban 5 Canvi ubicació alguns col·legis electorals Descarregar pdf
 • Ban 6 Consulta del Cens Electoral Eleccions Local i Europees Descarregar pdf
 • Ban 7 Exposició pública matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques del 2019 Descarregar pdf
 • Ban 8 Padrons 2n trimestre de 2019 de la taxa per utilització de la campa de camionsi llocs del mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 9 Període de cobrament de rebuts de l'IBI exercici 2019 Descarregar pdf
 • Ban 22 Padrons tercer trimestre de 2019 de la taxa per utilització de la campa de camions i llocs de mercat exterior Descarregar pdf
 • Ban 23 Padró segón semestre de 2019 de recollida d'escombraries domiciliàries Descarregar pdf
 • Ban 25 Periode de cobrament de les quotes nacionals i provincials de l'IAE, exercici 2019 Descarregar pdf
 • Ban 30 Periodo de cobrament de rebuts de l'IAE exercici 2019 Descarregar pdf

Estatuts