Nota legal

L'Ajuntament d'Onda a través del domini onda.es facilita informació d'interès general de la ciutat d'Onda i en particular informació i gestions pròpies de l'administració municipal. 

L'Ajuntament d'Onda realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no obstant això no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament d'Onda no es responsabilitza de l'accés o ús dels continguts. Igualment l'Ajuntament d'Onda no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en el domini onda.es

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga d'aplicació.

Tots els drets reservats. Reproducció autoritzada de la informació continguda en la web de l'Ajuntament d'Onda sempre que se cite la font, llevat que s'indique el contrari.

La reproducció d'informació de la web municipal no pot efectuar-se sense fer constar el missatge 'Informació obtinguda de la web oficial de l'Ajuntament d'Onda', en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, haurà de també incloure's un enllaç a l'adreça http://www.onda.es en el mateix text.

En aquells casos que siga necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans citada i esmentarà les possibles restriccions d'ús.

LOPD

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem de que les seues dades personals seran incorporades als nostres fitxers, podent ser cedides als organismes públics que legalment corresponga. Les seues dades seran empleades als efectes de contacte amb l’interessat, així com per al desenvolupament de la funció pública i serveis municipals corresponents a aquesta Administració, podent ser cedits als organismes públics que legalment corresponga.

Malgrat això, aquest Ajuntament garanteix al titular de les dades la revocació del seu consentiment per al tractament de les seues dades, així com l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que li concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la direcció següent: El Pla, 1. 12200. Onda.

La persona titular de les dades resulta informada i consent en la comunicació i tractament de les seues dades personals davall les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que siga necessari per a la finalitat per a la qual són demanades, tractades i cedides.

 

  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea