esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Web Content Display

AJUDES PÚBLIQUES PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES

Taula ajudes

Estatals

 Autonòmiques

Locals (Gestió i tramitació)

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Habitatges, edificis residencials i edificis d'ús residencial múltiple (hotels, residències universitàries, de tercera edat, albergs i semblants) d'antiguitat superior a 15 anys.

PERSONES BENEFICIARIES

  • El propietari o propietaris de l'habitatge o de l'edifici, usuari o no del mateix.
  • L'arrendatari, usufructuari o resident autoritzat de l'habitatge, comptant amb l'autorització escrita del propietari.
  • Les comunitats de propietaris de l'edifici, estiguen constituïdes o no, siguen o no usuaris de les habitatges, que compten amb l'aprovació en la seua junta general de les obres a realitzar i la sol·licitud de subvenció.


PRESSUPOST PROTEGIBLE

El pressupost protegible és el cost real de l'actuació conservadora i rehabilitadora, que es determinarà per la suma dels factors següents:
 

  • Preu d'execució de les obres (sense IVA)
  • Honoraris dels facultatius intervinents per memòria tècnica, projecte o direcció d'obra.
  • Treballs de retirada d'elements impropis en Centre Històric Protegit (CHP).
  • Cost d'assajos previs o proves sobre l'habitatge o l'edifici.


QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ


L'ajuda màxima serà de 4.000 € per a habitatge individual i de 5.000 € en edifici plurifamiliar o residencial múltiple. L'import mínim a considerar del pressupost protegible serà de 1.200 € per a habitatges individuals i de 2.000 € per a edificis plurifamiliars o d'ús residencial múltiple.

Amb caràcter general l'ajuda serà del 30% del pressupost protegible. S'incrementarà aquest percentatge en els supòsits següents:

-5% addicional en immobles de més de 50 anys.
-15% addicional per utilització de material ceràmic en paviment o revestiment.
-5% o 10% addicional per nivells de renda.
-10% addicional en Centre Històric Protegit (CHP).

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD D'AJUDA I JUSTIFICACIÓ D'OBRES

Articles 9 i 15 de les bases reguladores.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ


Sol·licituds d'ajuda; fins al 30 de setembre de 2018
Justificació: Un mes des de la finalització del permís d'obres, sense que puga excedir-se del 15 de novembre de 2018.


OBRES SUBVENCIONABLES


Annex I Bases reguladores

DOCUMENTACIÓ

 

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio